Hoạt động ngân hàng bò

Hoạt động này góp phần trang bị công cụ, kiến thức, kỹ năng trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Các ngân hàng bò được hình thành và được hỗ trợ kĩ thuật chăn nuôi & chăm sóc bò, nhân rộng số lượng bò, số lượng hộ hưởng lợi đã tạo động lực hỗ trợ và liên kết giữa các gia đình trong phát triển kinh tế. Hoạt động này đang triển khai tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và huyện Hoài Đức, Hà Nội.