Nâng cao nhận thức kiến thức cho cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, quản trị gia đình

Nhằm thay đổi nhận thức, cập nhật kiến thức kỹ năng về chăm sóc sức khỏe, quản trị gia đình trong xu thế mới cho lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp/hộ sản xuất kinh doanh, thành viên ban ngành đoàn thể giáo viên, phụ huynh và học sinh.