Phát triển trẻ thơ toàn diện

Hoạt động này nhằm giúp trẻ thơ phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ. Công ty SSCD chú trọng đến hoạt động nâng cao năng lực cho lãnh đạo và đại diện các ban ngành địa phương, đào tạo giáo viên mầm non về kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường học tập thân thiện, an toàn lấy trẻ làm trung tâm, hỗ trợ các trang thiết bị cơ bản cho trường mầm non, thay đổi nhận thức và kiến thức về chăm sóc giáo dục trẻ thơ toàn diện cho cha mẹ và cộng đồng, nâng cấp và xây mới các điểm trường mầm non.