Thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế

Trọng tâm của hoạt động nhằm thúc đẩy trong việc thay đổi tư duy, cách nghĩ cách làm, liên tục học hỏi, đổi mới & sáng tạo trong phát triển kinh tế hộ. Nội dung hoạt động là hỗ trợ kỹ thuật, quản trị tài chính & hình thành Quỹ hỗ trợ cho các mô hình nông nghiệp tiên tiến, mô hình doanh nghiệp tiềm năng …